Tim Madrasah

Struktur Tim Madrasah

Bidang Kurikulum Putra

Bidang Kurikulum Putri

Bidang Kesiswaan Putra

Bidang Kesiswaan Putri

Urusan Bimbingan Konseling Putra

Urusan Bimbingan Konseling Putri

Urusan Tata Usaha

Bidang Sarana dan Prasarana